تعرفه ها

طرح اینترنت

# نام طرح تعداد ماه حجم شبانه مودم قیمت طرح (ریال) تخفیف قیمت قابل پرداخت (ریال) خرید
1 طرح طلایی (بهترین سرعت 2048kbps ) - یکساله - 36 گیگ 12 36 2,223,600 0 % 2,223,600 خرید
2 طرح طلایی ( بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 6 ماهه - 18 گیگ 6 18 1,111,800 0 % 1,111,800 خرید
3 طرح طلایی ( بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 3 ماهه - 24 گیگ 3 24 964,650 0 % 964,650 خرید
4 طرح طلایی (بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 3 ماهه - 9 گیگ 3 9 555,900 5 % 528,105 خرید
5 طرح طلایی ( بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 6 ماهه - 48 گیگ 6 48 1,929,300 0 % 1,929,300 خرید