تعرفه ها

طرح اینترنت

# نام طرح تعداد ماه حجم شبانه مودم قیمت طرح (ریال) تخفیف قیمت قابل پرداخت (ریال) خرید
1 طرح طلایی (بهترین سرعت 2048kbps ) - یکساله - 36 گیگ 12 36 2,223,600 0 % 2,223,600 خرید
2 طرح طلایی ( بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 6 ماهه - 18 گیگ 6 18 1,111,800 0 % 1,111,800 خرید
3 طرح طلایی ( بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 3 ماهه - 24 گیگ 3 24 964,650 0 % 964,650 خرید
4 طرح طلایی (بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 3 ماهه - 9 گیگ 3 9 555,900 5 % 528,105 خرید
5 طرح طلایی ( بهترین سرعت 2048kbps ) مدت 6 ماهه - 48 گیگ 6 48 1,929,300 0 % 1,929,300 خرید
6 خانواده پیش پرداخت (کم سرعت - 64 کیلوبیت)- 6 ماهه - 12 گیگ 6 6 392,400 0 % 392,400 خرید
7 خانواده پیش پرداخت (کم سرعت - 64 کیلوبیت)- 3 ماهه - 6 گیگ 3 3 196,200 0 % 196,200 خرید
8 سرویس تابستانه یکساله ماهیانه 80 گیگ-128 کیلوبیت تا 10 مگ سرعت-دانلود رایگان 3-8 12 80 1,090,000 0 % 1,090,000 خرید
9 سرویس دانشجویی 3 ماهه 2 گیگ-128 کیلوبیت تا 10 مگ سرعت-دانلود رایگان 3-8 3 2 98,100 0 % 98,100 خرید

حجم و زمان یا بسته ترافیکی

# عنوان قیمت (ریال) تخفیف قیمت قابل پرداخت (ریال) خرید
1 بسته حجمی 10 گیگ ترافیک مازاد ویژه اعیاد 174,400 0% 174,400 خرید
2 یکماه زمان مازاد فقط برای سرویسهای طلایی 130,800 0% 130,800 خرید
3 سه ماه زمان مازاد فقط برای سرویسهای طلایی 392,400 0% 392,400 خرید
4 یکماه زمان مازاد فقط برای سرویسهای نقره ای 81,750 0% 81,750 خرید
5 سه ماه زمان مازاد فقط برای سرویسهای نقره ای 245,250 0% 245,250 خرید
6 یکسال زمان مازاد-(مخصوص سرویسهای طلایی) 1,569,600 0% 1,569,600 خرید
7 1 گیگ ترافیک مازاد + 250 مگابایت ترافیک هدیه 32,700 0% 32,700 خرید
8 2 گیگ ترافیک مازاد + 500 مگابایت ترافیک هدیه 65,400 0% 65,400 خرید
9 3 گیگ ترافیک مازاد + 750 مگابایت ترافیک هدیه 98,100 0% 98,100 خرید
10 10 گیگ ترافیک مازاد + 2.5 گیگ ترافیک هدیه 265,960 0% 265,960 خرید
11 20 گیگ ترافیک مازاد + 5 گیگ ترافیک هدیه 462,160 0% 462,160 خرید
12 30 گیگ ترافیک مازاد + 7.5 گیگ ترافیک هدیه 658,360 0% 658,360 خرید
13 40 گیگ ترافیک مازاد + 10 گیگ ترافیک هدیه 821,860 0% 821,860 خرید
14 60 گیگ ترافیک مازاد + 15 گیگ ترافیک مازاد 1,148,860 0% 1,148,860 خرید
15 80 گیگ ترافیک مازاد + 20 گیگ ترافیک هدیه 1,475,860 0% 1,475,860 خرید
16 100 گیگ ترافیک مازاد + 25 گیگ ترافیک هدیه 1,802,860 0% 1,802,860 خرید
17 بسته حجمی 50 گیگ ترافیک مازاد ویژه تابستان 545,000 0% 545,000 خرید
18 بسته حجمی 120 گیگ ترافیک مازاد ویژه تابستان 1,090,000 0% 1,090,000 خرید
19 بسته حجمی 250 گیگ ترافیک مازاد ویژه تابستان 2,180,000 0% 2,180,000 خرید
20 4 گیگ ترافیک مازاد + 1 گیگ ترافیک هدیه 122,080 0% 122,080 خرید
21 5 گیگ ترافیک مازاد + 1.25 ترافیک هدیه 146,060 0% 146,060 خرید
22 6 گیگ ترافیک مازاد + 1.5 گیگ ترافیک هدیه 170,040 0% 170,040 خرید
23 7 گیگ ترافیک مازاد +1.75 گیگ ترافیک هدیه 194,020 0% 194,020 خرید
24 8 گیگ ترافیک مازاد + 2 گیگ ترافیک هدیه 218,000 0% 218,000 خرید
25 9 گیگ ترافیک مازاد + 2.25 گیگ ترافیک هدیه 241,980 0% 241,980 خرید
26 11 گیگ ترافیک مازاد + 2.75 گیگ ترافیک هدیه 285,580 0% 285,580 خرید
27 12 گیگ ترافیک مازاد + 3 گیگ ترافیک هدیه 305,200 0% 305,200 خرید
28 13 گیگ ترافیک مازاد + 3.25 گیگ ترافیک هدیه 324,820 0% 324,820 خرید
29 14 گیگ ترافیک مازاد + 3.5 گیگ ترافیک هدیه 344,440 0% 344,440 خرید
30 16 گیگ ترافیک مازاد + 4 گیگ ترافیک هدیه 383,680 0% 383,680 خرید
31 17 گیگ ترافیک مازاد + 4.25 ترافیک هدیه 403,300 0% 403,300 خرید
32 18 گیگ ترافیک مازاد + 4.5 گیگ ترافیک هدیه 422,920 0% 422,920 خرید
33 19 گیگ ترافیک مازاد + 4.75 گیگ ترفیک هدیه 442,540 0% 442,540 خرید
34 21 گیگ ترافیک مازاد + 5.25 گیگ ترافیک هدیه 481,780 0% 481,780 خرید
35 22 گیگ ترافیک مازاد + 5.5 گیگ ترافیک هدیه 501,400 0% 501,400 خرید
36 23 گیگ ترافیک مازاد + 5.75 گیگ ترافیک هدیه 521,020 0% 521,020 خرید
37 24 گیگ ترافیک مازاد + 6 گیگ ترافیک هدیه 540,640 0% 540,640 خرید
38 25 گیگ ترافیک مازاد + 6.25 گیگ ترافیک هدیه 560,260 0% 560,260 خرید
39 50 گیگ ترافیک مازاد + 12.5 گیگ ترافیک هدیه 985,360 0% 985,360 خرید
40 70 گیگ ترافیک مازاد + 17.5 گیگ ترافیک هدیه 1,312,360 0% 1,312,360 خرید
41 90 گیگ ترافیک مازاد + 22.5 گیگ ترافیک هدیه 1,639,360 0% 1,639,360 خرید